Opzetten overheids BV / management BV

aanbestedingen, organisatieadvies

Terug naar referenties

De opdrachten

Één van de gemeenten moest de inzameling van restafval en gft gaan aanbesteden. De dienstverlener heeft een voorstel gedaan waarbij volgens hun insteek via een managementovereenkomst geen aanbesteding zou hoeven plaats te vinden. Akwadraat Consultancy is gevraagd daarover te adviseren. Een andere gemeente wilde eveneens een juridisch advies over de mogelijkheden om een PPS-constructie (PPS staat voor publiek-private samenwerking) op te zetten met een regionale commerciële inzamelaar.

Onze aanpak

Voor de eerste gemeente hebben wij eerst een marktconsultatie gehouden onder vier serieuze partners voor samenwerking, waaronder de toenmalige dienstverlener. Voor de andere gemeente hebben wij, samen met onze juridische partner, een notitie opgesteld waarin werd afgeraden om het traject van een PPS-constructie in te gaan.

Het resultaat

Onze insteek dat de managementovereenkomst met een commerciële dienstverlener (ook) aanbestedingsplichtig is, werd in de marktconsultatie overwegend bevestigd. Ook de juridische toets leverde een afwijzende conclusie op: zet geen PPS-constructie op. Voor de ene gemeente zijn, voordat uiteindelijk door het College B&W werd besloten tot een reguliere aanbesteding, nog wel de statuten opgesteld voor een op te richten management BV. Deze management BV, mogelijk in te vullen door Akwadraat Consultancy, zou dan de aanbesteding en de uitvoering van het contract begeleiden. Uiteindelijk hebben wij een regulier aanbestedingstraject begeleid. Voor de andere gemeente is aangegeven dat een PPS-constructie ook is in te vullen met overheidsgedomineerde partijen (PPS staat dan voor publiek-publieke samenwerking). Op basis van deze conclusie is ons opgedragen om met vier daartoe geschikt geachte overheidsorganisaties verkennende gesprekken te voeren. Uitkomst daarvan is geweest om via een alleenrechtovereenkomst de samenwerking met een buurgemeente te onderzoeken.

Akwadraat Consultancy is consequent geweest in het afwijzen van het aangaan van een PPS constructie met een commerciële dienstverlener. Daarnaast hebben zij creatief meegedacht in de mogelijkheden om tot een passende oplossing te komen.

© 2022 Akwadraat Consultancy - Kwadraat adviesgroep
Back to top