Doorlichting en financiële audit gemeentelijke uitvoeringsorganisatie

beheervraagstukken, beleidsadvisering, optimalisatiestudies

Terug naar referenties

De opdracht

Deze opdracht voor de geemeenten Veendam en De Kompanjie hield een complete doorlichting in van de efficiency en effectiviteit van de lopende aanpak bij de inzameling van de diverse fracties uit het huishoudelijk afval. Aansluitend is een financiële audit doorgevoerd om te bezien in welke mate en op welke wijze het wijzigen van de inzamelsystematiek een bijdrage kon / kan leveren aan de gemeentelijke taakstellingen om tot kostenbesparingen te komen.Een achterliggende vraag was of uitbesteden van de inzameldienst geen betere optie zou zijn.

Onze aanpak

Voor elk van de afvalfracties hebben wij een analyse gemaakt (hoeveelheden, samenstelling, wijze van inzamelen, verwerkingscontracten inclusief looptijden, overslag- en verwerkingslocaties, betrokkenen). Op basis van de sorteeranalyses op het restafval hebben we ook de potentie vastgesteld, en hebben we samen met de opdrachtgever per afvalfractie voorstellen gedaan om de afvalverwijderingskosten omlaag te krijgen.

Het resultaat

De beide opdrachten hebben inzichtelijk gemaakt dat er binnen de huidige dienstverlening met relatief kleine aanpassingen, en het opschonen van verlopen contracten, nog behoorlijke besparingen te realiseren zijn. Het eigendom van de ondergrondse textielcontainers is aan Gemeente Veendam overgedragen.Hoewel uitbesteden altijd een overweging kan zijn, heeft Akwadraat Consultancy geconcludeerd dat het in deze omstandigheden zinvoller is om eerst de eigen organisatie van de inzameling te optimaliseren. Wij hebben aanbevolen het uitbestedingproces pas op gang te brengen, zodra een flink aantal van de voorgestelde verbeteringen is gerealiseerd.

© 2022 Akwadraat Consultancy - Kwadraat adviesgroep
Back to top